صفحه نخست OHSAS 18001

alt

سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001

Occupational Health Safety Assessment Series

 

سري OHSAS شامل راهنماي پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي  OHSAS 18002)) و الزامات مورد نياز جهت مميزي و صدور گواهينامه OHSAS 18001)) ميباشد .

هدف اصلي از پياده سازي و استقرار استاندارد OHSAS 18001، دستيابي به يک نظام جامع جهت به حد اقل رساندن سوانح و حوادث شغلي و دست يافتن به وضعيت مطلوب ايمني و بهداشت شغلي جهت کارکنان سازمان است.

مميزي استاندارد OHSAS 18001 ميتواند به صورت مستقل  و يا به همراه استانداردهاي  ISO 9001 وISO 14001 در قالب سيستم مديريت يکپارچه (IMS) انجام گردد.