صفحه نخست ISO 14001

alt

سيستم مديريت زيست محيطيISO 14001

اين استاندارد که يکي استانداردهاي سريISO14000 می باشد، درسال 1996  توسط کميته فني207 سازمان بين المللي استاندارد(ISO/TC 207)  با عنوان سيستم مديريت زيست محيطي(Environmental Management System) انتشار يافت و در سال 2004به ويرايشISO 14001:2004ارتقاء يافت.

هدف اصلي از پياده سازي و استقرار استانداردISO 14001، توجه ويژه مراکز توليدي و سازمانها به رعايت الزامات زيست محيطي ميباشد که در ساليان اخير با توجه به اهميت اين موضوع و تاثيرات منفي و بروز مشکلات زيست محيطي حاصل از فعاليتهاي صنعتي مورد توجه جدي سازمانهاي بين المللي قرار گرفته است. سازمانهاي داراي اين استاندارد از مزاياي رقابتي نسبت به ساير رقبا و جلب اطمينان مشتريان وهمچنين مزيت هماهنگي با قوانين ملي و بين المللي برخوردار ميباشند.

آخرین ویرایش این استاندارد ISO 14001:2015 می باشد.