صفحه نخست HACCP

alt

تجزيه و تحليل خطر و نقطه کنترل بحرانيHACCP

(Hazard Analysis & Critical Control Point)

اين سيستم که مجموعه الزامات مربوط به سيستم مديريت بهداشت مواد غذايي است، ابتدا در سال 1971 در كنفرانس ملي حفاظت مواد غذايي مطرح وپس از آن در سال 1993 توسط كميسيون كدكسFAO/WHO پذيرفته شد.اين سيستم در سازگاري با استانداردهاي سريISO 9000 ميباشد، با وجود اين به عنوان يک استاندارد بين المللي از طرف سازمان بين المللي استاندارد(ISO) منتشر نشده است.

اين سيستم مورد استفاده كليه سازمانهاي توليدي و خدماتي در زنجيره تامين موادغذايي (توليد،توزيع،انبارش،...) بوده و آنها را قادر ميسازد تا از کليه مخاطرات احتمالي که موجب خسارات به مواد غذايي ميشوند پيشگيري و به اين ترتيب افزايش اطمينان مشتريان و اعتبار سازمان خود را تضمين نمايند و هزينه ها و زيانهاي ناشي از اين خطرات را به حداقل برسانند