صفحه نخست CE MARKING

alt

نشان CE MARK)CE)بيانگر چيست؟

CE برگرفته از عبارت فرانسوي "Conformité Européene"به معني "تطابق اروپایی" مي باشد.

درج نشان CEبر روي محصول،بيانگر انطباق آن با الزامات تعيين شده در دستورالعملهاي اروپايي (European Directives) مي باشد.اين الزامات بيشتر متمركز بر ايمني،سلامت و جنبه هاي زيست محيطي محصول بوده تا كيفيت آن و با هدف يكسان سازي قوانين و معيارهاي مختلف كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اين زمينه تدوين و بكار گرفته شده اند.

مزاياي اخذ نشان CE

اخذ نشان CEبراي محصولاتي كه در دامنه كاربرد آن قرار مي گيرند جهت ورود،عرضه و فروش در بازارهاي اروپا يك اجبار بوده و توليد كنندگان اين محصولات براي دستيابي و حفظ سهم محصولات خود در بازار اروپا ناگزير از اخذ اين نشان مي باشند.علاوه بر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي منطقه آزاد تجاري اروپا برخي ديگر از كشورها(از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس) نيز از اين الزام براي ورود كالاها به كشور خود استفاده مي كنند.افزون بر اين اخذ و درج اين نشان بر روي محصولات موجب اطمينان خاطر بيشتر مصرف كنندگان داخلي شده و افزايش حس اعتماد به محصولات مربوطه را فراهم مي آورد.

مراحل اخذ نشان CE:

مرحله اول:انتخاب دایرکتیو (های) مناسب با توجه به نوع محصول

مرحله دوم:تعیین استانداردهای هماهنگ شده اروپايي (Harmonized European Standards)

مرحله سوم:بررسی خطرات و انتخاب روش ارزیابی مناسب

مرحله چهارم:اعمال استانداردها یا مقررات فنی قابل كاربرد

مرحله پنجم :تهيه و تدوين مدارک فنی  (Technical File)

مرحله ششم :تدوين اظهارنامه تطابق

مرحله هفتم:ارزیابی تطابق توسط مؤسسات بازرسی کنندهNB) ) برای محصولات با ريسك بالا

مرحله هشتم:الصاق نشان CE بر روي محصول