صفحه نخست مشاوره مديريت و مهندسي صنايع

مديريت و مهندسی صنايع

كادر متخصص شر كت سامانه كيفيت شرق آماده ارائه خدمات مشاوره در زمينه سيستمهاي مديريتي،ابزار هاي مهندسي كيفيت و مهندسي صنايع مي باشد

 

كنترل فرايند آماري (SPC)

تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری (MSA)

طراحی آزمایشها (DOE)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

تجزیه و تحلیل حالات خرابی (FMEA)

هزینه های کیفیت (COQ)

فرایند تایید قطعه تولیدی(PPAP)

طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)

بهبود مستمر (KAIZEN)

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)

نظام آراستگي محيط كار (5S)

6-Sigma

مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

مدل تعالی سازمانی بر مبنای EFQM

مطالعات عارضه يابي سازمانها (Diagnosing)

چرخه مدیریت بهره وری ((Productivity Cycle

رویکرد فرآیندی در سازمانها (( Process Approach

ساختار و نمودار سازماني

مطالعات امكان سنجي

نظام مديريت استراتژيك

نظام مديريت بر مبناي عملكرد

مهندسي مجدد ( Reengineering)

سيستم هاي برنامه ريزي، كنترل و مدیریت توليد

سيستم هاي برنامه ريزي، كنترل و مدیریت موجودي ها

مطالعه كار و زمان

چيدمان سالن ها و خطوط توليدي

نظام طرح تكريم مشتري و ارباب رجوع

نظام ارتباط با مشتری

سيستم مديريت دانش (KM)

سيستم مديريت زنجيره تامين (SCM)

مديريت جامع منابع انسانی

نظام جامع بهره وري کارکنان

نظام جامع حقوق و دستمزد كاركنان

نظام جامع انگيزشی و پاداش كاركنان

نظام مديريت مشاركتي و سيستم پيشنهادات

طبقه بندي مشاغل

نظام ارزيابي سازمانها براساس مدلهاي تعالی سازمانی