صفحه نخست آموزش دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

واحد آموزش شرکت سامانه کیفیت شرق آمادگی خود را جهت  طراحی و برگزاری دوره های آموزشی، مطابق نیاز و درمحل سازمان شما اعلام میدارد.

 فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی:

الف- استانداردهاي بين المللي و سيستمهاي مديريت كيفيت

ب - مهندسي و مهندسي كيفيت

ج - آزمايشگاه و كاليبراسيون

د - ايمني و بهداشت

هـ - مديريت ، منابع انساني و فنون اداري
 

الف - استانداردهاي بين المللي و سيستمهاي مديريت كيفيت

 

1

 آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 9001(سیستم مدیریت کیفیت )

2

 آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 14001   (سیستم مدیریت زیست محیطی )

3

 آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد OHSAS 18001  (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای )

4

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/TS 16949  (سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو )

5

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/IEC 17025(سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها )

6

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/TS29001(سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی )

7

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 22000(سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی )

8

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 13485(سیستم مدیریت کیفیت صنایع تجهیزات پزشکی  )

9

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 15189(سیستم مدیریت کیفیت آزمایشها و صلاحیت آزمایشگاههای پزشکی)

10

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 27001(سیستم مدیریت امنیت اطلاعات )

11

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 10015(خطوط راهنما جهت آموزش  )

12

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد HACCP(تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی)

13

آشنایی با مبانی و الزامات استاندارد ISO 19011(خطوط راهنما برای ممیزی  سیستمهای مدیریت کیفیت/محیط زیست)

14

آشنایی با الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد QS9000  

15

آشنايي با استاندارد بين المللي IWA2( توافقات مورد کاوی بین المللی)

ب - مهندسي و مهندسي كيفيت

 

16

SPC  (کنترل کیفیت آماری)

17

MSA(تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری)

18

DOE(طراحی آزمایشها)

19

QFD(گسترش عملکرد کیفیت)

20

FMEA(تجزیه و تحلیل حالات خرابی)

21

 مدل تعالی سازمانی بر مبنایEFQM

22

SixSigma

23

COQ(هزینه های کیفیت)

24

GD&T(تلرانسهای هندسی)

25

 KAIZEN(بهبود مستمر)

26

PPAP(فرایند تایید قطعه تولیدی)

27

APQP(طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول)

28

TPM(نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر)

29

OEE(اثربخشي كلي تجهيزات)

30

نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

31

SQA(سیستم تضمین کیفیت پیمانکاران)

32

SQFE(آدیت محصول)

33

TQM(مدیریت کیفیت فراگیر)

34

BENCHMARKING(الگو برداری)

35

5S(نظام آراستگی محیط کار)

36

POKAYOKE(خطا ناپذیر سازی)

37

PS(روشهای حل مساله)

38

کنترل کیفیت عمومی

39

هفت ابزار کیفی

40

خوردگی و راههای کنترل آن

41

جوشکاری

42

تکنولوژی آب

43

مبانی پلیمر

ج - آزمايشگاه و كاليبراسيون

 

44

کالیبراسیون عمومی

45

کالیبراسیون ابعاد

46

کالیبراسیون دور

47

کالیبراسیون جرم

48

کالیبراسیون دما

49

کالیبراسیون حجم

50

کالیبراسیون فشار

51

عدم قطعیت در اندازه گیری

52

سیستمهای اندازه گیری و ابزار دقیق

د - ايمني و بهداشت

 

53

کنترل آلاینده های شیمیایی محيط زيست

54

کنترل آلاینده های فيزيكي  محيط زيست

55

ايمني در آزمايشگاه و خطرات مواد شيميايي

56

ايمني در برق

57

ايمني در گاز

58

ايمني در انبارها

59

ايمني در حمل و نقل

60

ايمني در كار با جراثقالها و ليفتراگها

61

ارگونومی

62

کمکهای اولیه و امداد و نجات

63

آشنايي با سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق

64

شناسايي و ارزيابي ريسك

هـ - مديريت ، منابع انساني و فنون اداري

 

65

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

66

اصول مدیریت و سرپرستی (سطح 1)

67

اصول مدیریت و سرپرستی (سطح 2)

68

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

69

ايجاد انگيزش در كاركنان

70

نظام ارزشيابي كاركنان

71

آشنايي با قوانين و مقررات تامين اجتماعي

72

آشنايي با قاون كار

73

روابط عمومی (سطح 1)

74

روابط عمومی (سطح 2)

75

اصول و مفاهیم انتظامات

76

آییین نگارش ومکاتبات اداری

77

بايگاني اداري

78

اصول گزارش نويسي

79

مهارتهاي كليدي براي مسوولين دفاتر

80

انبارداري و انبار گرداني