صفحه نخست آموزش دوره های آموزشی دوره هاي ايمني و بهداشت

دوره هاي ايمني و بهداشت

 

الف- دوره هاي مديريتي

1

سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS18001)

2

مديريت ايمني،بهداشت و محيط زيست (HSE)

3

طرح مديريت اضطراري (EMP) و مديريت بحران

4

ايمني عمليات پيمانكاران پروژه

5

ارزيابي و مديريت ريسك

6

مديريت نيروي انساني و ايمني در محيط كار

7

مديريت ايمني فرايند (PSM)

8

مديريت آموزش ايمني

9

آشنايي با مفاهيم ايمني سيستم

10

آشنايي با سازمانها و استانداردهاي ملي و بين المللي آتش نشاني

11

انگيزش ايمني كاركنان

12

فرهنگ ايمني و راهكارهاي ارتقاء آن در سازمانها

13

روان شناسي كار

14

اصول و روش هاي سيستم مديريت محيط زيست

15

يكپارچه سازي سيستم مديريت ايمني با ديگر سيستمهاي مديريت

 

 

 

ب- دوره هاي آموزش ايمني شغلي

1

دوره عمومي ايمني و بهداشت صنعتي

2

آشنايي با عوامل زيان آور محيط كار

3

آشنايي با عوامل فيزيكي محيط كار

4

آشنايي با عوامل شيميايي محيط كار

5

آشنايي با عوامل بيولوژيكي محيط كار

6

آشنايي با ارگونومي عوامل انساني

7

آشنايي با عوامل رواني محيط كار

8

روش هاي جمع آوري و دفع فاضلاب و زباله هاي صنعتي

9

آلودگي زيست محيطي

10

ايمني در جابجايي و ذخيره سازي سيلندرهاي گاز مايع

11

ايمني و حفاظت در عمليات ساختماني

12

ايمني بالابرها

13

ايمني در آزمايشگاه ها

14

ايمني در انبار مواد خطرناك

15

ايمني در جوشكاري و ريخته گري

16

ايمني ماشين آلات (حفاظت صنعتي)

17

ايمني در برق

18

اصول تهويه صنعتي

19

ايمني سيستمهاي تحت فشار

20

ايمني در كار با رايانه و صفحات نمايشگر

21

دوره آموزشي بهداشت حرفه اي و محيط

17

ايمني در برق

18

اصول تهويه صنعتي

19

ايمني سيستمهاي تحت فشار

20

ايمني در كار با رايانه و صفحات نمايشگر

21

دوره آموزشي بهداشت حرفه اي و محيط

22

وسايل حفاظت فردي

23

ايمني گاز طبيعي

24

بيماري شغلي و طب كار

25

كمكهاي اوليه و امداد و نجات

26

آشنايي با مقررات ترافيك در محيطهاي صنعتي

 

 

ج- دوره هاي آموزشي روشهاي تجزيه و تحليل در ايمني سيستم

(تكنيك هاي شناسايي خطر)

1

مطالعه خطر و قابليت آن (HAZOP)

2

تجزيه و تحليل درخت خطا (FTA)

3

تجزيه و تحليل درخت واقعه (ETA)

4

تجزيه و تحليل حالات شكست و اثرات آن (FMEA)

5

تجزيه و تحليل "چه مي شود اگر ..." (WHAT- IF)

6

تجزيه و تحليل مقدماتي خطر (PHA)

7

تجزيه و تحليل ايمني شغلي (JSA)

8

مميزي ايمني (SA)

9

روشهاي گزارش نويسي و تجزيه و تحليل حوادث

10

رديابي انرژي ها و تجزيه و تحليل حفاظ ها (FT&BA)

11

تجزيه و تحليل خطرات عمليات پشتيباني (O&SHA)

12

تجزيه و تحليل خطرات سيستم و زير سيستم (SHA,SSHA)

13

تجزيه و تحليل خطرات كاربردي (FHA)

 

 

 

د- دوره هاي آموزش ايمني حريق

1

مباني ايجاد حريق و راه هاي پيشگيري از آن

2

اصول فرماندهي عمليات آتش نشاني

3

ارزيابي ريسك حريق

4

سيستمهاي اعلام حريق دستي و خودكار

5

سيستمهاي اطفاء حريق دستي

6

سيستمهاي اطفاء حريق خودكار

7

هيدروليك آتش نشاني

8

دسترسي به آب و منابع آتش نشاني

9

بررسي و گزارش نويسي علل حريق

10

پمپهاي آتش نشاني