صفحه نخست آموزش دوره های آموزشی دوره هاي مديريت ، منابع انساني و فنون اداري

دوره هاي مديريت ، منابع انساني و فنون اداري

1

اصول مدیریت

2

اصول سرپرستی

3

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

4

ايجاد انگيزش در كاركنان

5

نظام ارزشيابي كاركنان

6

مديريت زمان

7

مديريت تغيير (MOC)

8

مديريت شكايات مشتريان بر مبناي استاندارد ISO 10002

9

مديريت دانش

10

مديريت تعارض

11

مديريت بحران (Crisis Management)

12

سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS)

13

طبقه بندي مشاغل

14

روابط عمومی

15

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك

16

اصول و مفاهیم انتظامات

17

آییین نگارش ومکاتبات اداری

18

بايگاني اداري

19

اصول گزارش نويسي

20

استراتژي منابع انساني

21

مديريت آموزش بر مبناي استاندارد ISO 10015

22

آشنايي با قوانين و مقررات تامين اجتماعي

23

آشنايي با قانون كار

24

انبارداري و انبار گرداني

25

روشهاي كنترل موجودي

26

مهارتهاي كليدي براي مسوولين دفاتر

27

نقش خلاقيت در تصميم گيري

28

مديريت ارتباط با مشتري و ارزيابي رضايت مشتري (CSM &(CRM

29

اصول مذاكره موفق

30

مهارتهاي ارتباطات در مكالمات تلفني

31

(Body Language)زبان بدن

32

روانشناسي صنعتي

33

آشنايي با روشهاي نياز سنجي و اندازه گيري اثربخشي آموزش

34

آشنايي با روشهاي بهبود بهره وري

35

آشنايي با كارت امتيازي متوازن (BSC)

36

تحقيق در عمليات & نرم افزار Lindo

37

مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها

38

مديريت بازار و بازاريابي

39

اصول تفكر و توليد ناب

40

ارزيابي كار و زمان،زمان سنجي و ظرفيت سنجي