صفحه نخست آموزش دوره های آموزشی دوره هاي آزمايشگاه و كاليبراسيون

دوره هاي آزمايشگاه و كاليبراسيون

1

کالیبراسیون عمومی

2

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري ابعاد

3

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري دور

4

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري حجم

5

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري فشار

6

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري جرم

7

کالیبراسیون ابزار اندازه گيري دما

8

عدم قطعیت در اندازه گیری

9

آشنايي با ابزار اندازه گيري (سطح1،2،3)

10

كنترل تجهيزات اندازه گيري