صفحه نخست آموزش دوره های آموزشی دوره هاي مهندسي و مهندسي كيفيت

دوره هاي مهندسي و مهندسي كيفيت

(SPC) - کنترل فرايند آماری

(MSA)   تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری-

(DOE)   طراحی آزمایشها-

(QFD)   گسترش عملکرد کیفیت-

(FMEA)  تجزیه و تحلیل حالات خرابی-

- مدل تعالی سازمانی بر مبنایEFQM

Six Sigma-

(COQ) هزینه های کیفیت-

(GD&T)  تلرانسهای هندسی-

- سيستمهاي برنامه ريزي مواد و توليد (MRP)

- سيستم مديريت زنجيره تامين (SCM)

- برنامه ريزي نگهداري و تعميرات (PM)

(RCM)نگهداري و تعميرات بر پايه قابليت اطمينان -

(TPM) - نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

- نگهداري و تعميرات اضطراري (Emergency Maintenance)

- نگهداري و تعميرات پيشگويانه (Predictive Maintenance)

- نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (Preventive Maintenance)

- نگهداري و تعميرات فعالانه (ProductiveMaintenance)

 - اثربخشي كلي تجهيزات (OEE)

- آدیت محصول به روش SQFE

(TQM) - مدیریت کیفیت فراگیر

(BENCHMARKING) - الگو برداری

(5S) - نظام آراستگی محیط کار

(POKA YOKE) - خطا ناپذیر سازی

(PS)  - روشهای حل مساله و آشنايي با كار تيمي

- کنترل کیفیت عمومی

- اصول تصفيه پساب و فاضلابهاي صنعتي

- طراحي جيگ و فيكسچر

- كاربرد  Minitabدر كيفيت

- مديريت و برنامه ريزي توليد

(SQC)   كنترل كيفيت آماري-

روشهاي نمونه برداري در كنترل كيفيت-

(SQA)مديريت تكوين محصول-

(KAIZEN)  بهبود مستمر-

(PPAP)  فرایند تایید قطعه تولیدی-

- طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)

- بازده کیفی فرایند (DPMO)

- خوردگی و راه های کنترل آن

- تكنولوژي جوشکاری

- مبانی پلیمر

- شناخت لاستيك

- آشنايي با ريخته گري

- آشنايي با تيم سازي و كار گروهي

- عمليات حرارتي

- تكنولوژي آب

- هفت ابزار کیفی

(VE) مهندسي ارزش-

- آديت فرايند (چرخه توليد)

- مهندسي معكوس

- مهندسي مجدد

- HCPP&TAG

- هيدروليك و پنوماتيك ( پايه و كاربردي)

- PLC (1&2)

- آشنايي با كانبان

- الزامات قطعه ايمني

- روشهاي كاهش ضايعات

- تدوين نظام نامه كيفيت

-survey plan

- اصول و فنون مميزي (مقدماتي و پيشرفته)

- Reactivity & 8D

- الزامات لجستيك ساپكو

- الزامات مگاموتور(MFQM)

- ارزيابي رويكرد فرآيندي

- آشنايي با سيستمهاي هواي فشرده و نگهداري آن

- آمار مقدماتي (كاربرد آمار در كيفيت)

- افزایش چابکی در بازار رقابت با برون سپاری (OUT SOURCING)

- زنجيره تلرانس (chart oftolerance)

- كليد فولاد

- آشنايي با استاندارد مديريت پروژه (PMBOK)

- مديريت و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

- آشنايي با نرم افزار Comfar

- آشنايي با نرم افزار e-Car

- آشنايي با نرم افزار Solidworks

- آشنايي با نرم افزار Catia

- آشنايي با نرم افزار Arena

- آشنايي با نرم افزار Showflow