صفحه نخست آموزش دوره های آموزشی استانداردهاي بين المللي و سيستمهاي مديريت كيفيت

استانداردهاي بين المللي و سيستمهاي مديريت كيفيت

استانداردهاي بين المللي و سيستمهاي مديريت كيفيت

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 9001( مدیریت کیفیت/عمومي)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 14001( مدیریت زیست محیطی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد OHSAS 18001( مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/TS 16949( مدیریت کیفیت صنعت خودرو)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/IEC 17025(مدیریت کیفیت آزمایشگاهها)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO/TS29001( صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 22000( مدیریت ایمنی مواد غذایی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 13485( مدیریت کیفیت صنایع تجهیزات پزشکی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 15189( مدیریت کیفیت آزمایشگاههای پزشکی)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 27001(مدیریت امنیت اطلاعات)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد ISO 10015(خطوط راهنما جهت آموزش)

الزامات، مستند سازی و ممیزی استاندارد HACCP(تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی)

مبانی و الزامات استاندارد ISO 19011( ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت/محیط زیست)